Mạnh dạn bước tiến để đảm bảo một tương lai tươi sáng